Партньори по проекта

Se Poate Association е румънска младежка неправителствена организация, създадена през 2014 г. с дейности, реализирани чрез неформални образователни методи в областта на активното гражданство, околната среда, спорта и насърчаването на демократичните ценности за младежите бенефициенти. 

Организацията събира доброволци, приятели и младежки работници от различни части на страната с общ интерес да споделят своя личен и професионален опит в търсене на активни млади хора в сферата на неформалното образование.

                                                                    

                                                     Анамария Мойза - Ръководител проект     Даниел Еначеску – президент на Asociația Se Poate

Mine Vaganti NGO е организация с нестопанска цел, основана в Сардиния през 2009 г.

MVNGO насърчава междукултурния диалог, социалното включване чрез спорт и опазване на околната среда, използвайки неформално образование.

MVNGO е доставчик на образователни обучения на местно и европейско ниво и има консултантска роля за публични и частни организации с цел насърчаване и развитие на европейски и трансконтинентални проекти.

                                                                                                                                                                                                                     Роберто солинас                                    Мария Грация Пирина

Факултетът по спорт, Университет „Юнион – Никола Тесла“ в Белград, е основан през 2012 г. като първата институция за висше образование в Сърбия, чиято основна академична област е спортът.

Мисията на факултета е да предлага високообразовани и специализирани спортни експерти на спортни организации и клубове, на образователни, научни, културни и медийни институции, както и на разрастващия се спортен пазар в Сърбия и извън нея. Тези спортни експерти ще бъдат квалифицирани да дадат своя принос за развитието на спорта, като отговарят на най-високите му стандарти.

Университетът „Юнион – Никола Тесла” участва активно в международни съвместни проекти и партньорства. Той играе важна роля и в националното сътрудничество и изпълнява всички функции и задачи в съответствие със закона. Университетът „Юнион – Никола Тесла” е отворен за всички потенциални членове, които са акредитирани съгласно Закона за висшето образование.

                                                              

                                                                             Ивана Парчина                                             Марко Бегович

                                                  Асистент във Факултета по спорт Асистент в Факултета по спорт 

НАЦИОНАЛНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (UNEFS) от Букурещ е създаден със Закона за физическото възпитание, обнародван на 15 юни 1923 г. и публикуван в Официален вестник бр. 59 от 17 юни 1923 г. под името НАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ФИЗУЗПИТАНИЕ (ИНФВ). Това заглавие е променено по време на съществуването си, до сегашното, присвоено с измененията, одобрени в HG №. 749/2009 и публикуван в Официален вестник на Румъния, част I от 12 октомври 2009 г.

В класификационната система на Европейския съюз UNEFS се определя като образователен и изследователски институт на ниво „А“, който обединява всички основни области на научното познание, свързани с човека, образованието, здравеопазването, културата и обществото. Учебните програми са съобразени с Болонския процес. Институцията е удостоена с университетска харта Еразъм и има партньорства с университети в европейското пространство.

EPSI Logo

EPSI е членска организация с нестопанска цел в Европа, базирана в Брюксел, която се фокусира върху иновациите в областите на спорта, физическата активност, здравословния начин на живот, жизнеността, околната среда и всички свързани засегнати сектори. EPSI се стреми към по-благоприятни за иновациите условия за спортната екосистема на ЕС, за да стимулира технологичните иновации и да създаде/развие бизнес с фокус върху целия спектър от иновации.

EPSI се състои от около 100 организации, идващи от всички части на Европа. Сред членовете на EPSI има асоциации и федерации, свързани със спортния сектор, индустрии и малки и средни предприятия, комуникационни агенции, клъстери, изследователски центрове, университети и публични власти.

Сдружение Мундус България, създадено през 2017 г., е неправителствена организация, част от международната мрежа на Сдружение Мундус, базирана в Испания. Основната мисия е да подкрепя постиженията в неформалното образование, като за целта се предприемат съвместни дейности в различните сектори на програма Еразъм+, за разширяване на партньорствата и международното сътрудничество с различни институции, особено в сферата на младежта. Организацията подготвя национални и партньорски в международни програми за социална и професионална интеграция на подрастващите, както и проекти за хора в нужда от социална интеграция.

Спортната асоциация на Риека, която обединява всички спортни клубове в град Риека и е организатор на Програмата за съфинансиране на обществени спортни програми в град Риека, която се представя чрез отдела за спорт и техническа култура на градската администрация на правителството на град Риека.

Съгласно Конституцията на Република Хърватия, местното правителство е длъжно да насърчава развитието на спорта; за тази цел се отпускат средства от годишния бюджет на град Риека за съфинансиране на спортни дейности и ангажиментът на градската управа в това отношение е ясно изразен в Програмата за съфинансиране на публични спортни програми.