В ЕС мъжете спортуват, спортуват или се занимават с друга физическа дейност повече от жените. Съществува същото неравенство в броя на жените, които са треньори или треньори, и в броя на жените, заемащи ръководни позиции в спортни клубове или организации. Една от най-важните бариери, които пречат на жените като цяло да участват във физическа активност, е липсата на налични грижи за деца и високата цена на грижите за деца.

FAMS има за цел да балансира недостатъчното представяне на жените и майките в спорта, като по този начин се стреми към насърчаване на пригодността за заетост чрез спорт и насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта. По-специално, FAMS има за цел да насърчи равенството между половете в спортното трениране и преподаване и да постигне равно представителство и чувствителност към пола при вземането на решения. Въпреки известен напредък все още съществуват несъответствия по отношение на равните възможности в някои области на спорта.

В тази рамка FAMS има за цел да се справи с гореспоменатите проблеми, както и да предостави конкретни и ефективни решения за подпомагане на баланса между професионалния и личния живот на майките и предотвратяване на изоставянето на спорта от жените.